Serveis que oferim

Àrea Comptable

Àrea Comptable

El nostre objectiu primordial és convertir la vostra comptabilitat en una eina útil que us permeti avaluar els resultats de la vostra activitat empresarial i prendre les decisions adients per millorar-ne la rendibilitat.

Els serveis que prestem en aquesta àrea són, fonamentalment:

 • Consultoria comptable continuada
 • Confecció integral de la comptabilitat (societats, empresaris i professionals en estimació directa, etc.)
 • Organització i implantació de sistemes comptables
 • Elaboració i legalització de llibres oficials (llibre diari, llibre de balanços i comptes anuals, llibre d’actes, llibre registre de socis, etc.)
 • Elaboració de llibres registre de factures emeses i rebudes
 • Elaboració i presentació de comptes anuals
 • Anàlisi, confecció i presentació de ratis
 • Elaboració d’informes financers, econòmics, fiscals i mercantils, per al seu propi control i/o per presentar davant de bancs, proveïdors, etc.
 • Determinació i posada en marxa d’un sistema de control i seguiment de costos
 • Actualització de comptabilitats endarrerides
Àrea Fiscal

Àrea Fiscal

El nostre principal objectiu és racionalitzar la càrrega fiscal tant d’empreses com de particulars sobre la base de la realitat econòmica i el marc legal aplicable en cada cas.

Els serveis que prestem en aquest àrea són, principalment:

 • Assessoria fiscal integral consistent en l’estudi de les repercussions fiscals de cada situació amb l’objectiu de racionalitzar les càrregues impositives
 • Planificació fiscal
 • Confecció i presentació de totes les declaracions d’impostos, resums anuals i declaracions recapitulatives i informatives:
  • Impost sobre el valor afegit (IVA)
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i els seus pagaments fraccionats
  • Impost sobre societats i els seus pagaments fraccionats
  • Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats
  • Impost sobre succesions i donacions
  • Declaracions censals (altes, modificacions i baixes)
 • Gestió del pagament de liquidacions, sol·licituds d’ajornament i fraccionament
 • Resolució de consultes fiscals
 • Informació sobre novetats normatives d’interès i valoració del seu impacte sobre l'empresa i/o patrimoni.
 • Atenció i seguiment en tot tipus de procediments tributaris (requerimients, recursos, reclamacions, consultes, etc.)
 • Representació i defensa dels interessos dels nostres clients davant la inspecció de tributs
Àrea Laboral i Recursos Humans

Àrea Laboral i Recursos Humans

Externalitzar la gestió del personal aporta als nostres clients un valor afegit important: aconseguir l’agilitat necessària que requereix aquesta gestió, a més d'obtenir assessorament i informació actualitzada i constant de les novetat legislatives que es produeixen en el món laboral, així com una atencio directa i immediata de possibles consultes o incidències relacionades amb l’àmbit laboral i de la seguretat social.

L'Àrea Laboral i de Recursos Humans de DMV presta el servei integral de gestió de personal d’ empreses i particulars. Les tasques que realitzem són, fonamentalment:

 • Tramitació d’altes d’empresa a la Seguretat Social, comunicació d’obertura de centres de treball al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
 • Tramitació d'altes en el règim especial de treballadors autònoms
 • Tramitació d’altes, baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Redacció de contractes de treball i pròrrogues, així com la seva comunicació i registre a l'Inem
 • Tramitació de baixes mèdiques per contingències comunes i accidents de treball davant l’organisme competent
 • Càlculs de nòmines i liquidacions de seguretat social
 • Adaptació de convenis col·lectius
 • Preparació dels models 110 i 190 de les empreses
 • Preparació i assessorament d’estudis de cost de personal
 • Assistència i representació davant d’inspeccions de treball i conciliacions davant de l’ESMAC o del jutjat social corresponent
 • Tramitació de pensions de la Seguretat Social
Àrea Mercantil

Àrea Mercantil

Oferim un servei d’assessorament i consultoria legal tant en l’àmbit empresarial com personal, directament o per mitjà dels despatxos jurídics amb els que mantenim col·laboració.

Alguns dels serveis directes que prestem en aquesta àrea són:

 • Constitució de societats i realització de gestions davant dels organismos públics fins a l’inici d’activitats
 • Operacions societàries (compravendes, ampliacions de capital, nomenaments de càrrecs, modificacions estatutàries, transformacions, dissolucions i liquidacions)
 • Contractació mercantil
 • Traspassos de negoci

Altres serveis que cobrim  mitjançant aliances:

 • Dret civil
 • Dret administratiu
 • Dret penal
Àrea d’Auditoria

Àrea d’Auditoria

La nostra principal tasca en aquesta àrea és l'elaboració de l’informe d’auditoria de comptes anuals.

 • Auditoria obligatòria: Tenen l’obligació d’auditar-se les empreses que durant dos exercicis consecutius, a la data de tancament de l'exercici hi concorrin dos dels requisits seguentes :
  • Actiu > 2.850.000 €
  • Xifra de Negocio > 5.700.000 €
  • Treballadors > 50
 • Auditoria voluntària: Sense que concorrin dites circumstàncies, qualsevol empresa pot auditar els seus comptes anuals com a mecanisme de control sobre la direcció de l’empresa i/o per a aconseguir una important garantia davant tercers (accionistes, entitats financeres, creditors, empleats, etc.)

Altres serveis que prestem habitualment són:

 • Revisions limitades
 • Certificacions de fets concrets
 • Informes especials de caràcter mercantil
 • Informes d’auditoria per a subvencions
 • Valoració d’accions
Àrea de servei de Protecció de Dades

Àrea de servei de Protecció de Dades

El nostre principal objectiu és ajudar-vos a implantar en la vostra empresa, associació o activitat professional, les mesures necessàries que exigeixla legislació vigent en relació amb la protecció de dades.

El servei que prestem en aquesta àrea es pot dividir en dues etapes:

Servei d’adaptació a la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD):

 • Anàlisi i planificació dels fitxers. Presa de dades per a la inscripció dels esmentats fitxers
 • Notificació de fitxers amb dades personals davant l’Agència de Protecció de Dades (AGPD)
 • Redacció d’avisos legals per a la recollida de dades
 • Redacció dels contractes de tractament i cessió de dades
 • Elaboració de protocols de sol·licitud de drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició
 • Preparació de l’obligatori document de seguretat obligatori

Servei de manteniment periòdic de l’adaptació a la LOPD:

 • Revisió anual
 • Notificació de nous fitxers
 • Modificació i supressió de fitxers notificats davant la AGPD
 • Actualització anual del document de seguretat